BEŞERÎ VE SOSYAL KALKINMA ARAŞTIRMALARI
DESTEK PROGRAMI (BESKAP)


Türkiye uluslararası kalkınmayı bir bütün olarak ele almakta, mevcut kurum ve kuruluşları ile başta çevre ülkeler olmak üzere toplumların beşerî, siyasi ve ekonomik olarak kalkınmasını aktif olarak desteklemektedir. Öte yandan, Başkanlığımız görev alanı çerçevesinde; tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel hususiyetlerine binaen ülkemiz ile köklü ilişkilere ve derin bağlara sahip kardeş topluluklarımıza yönelik çalışmalar yürütmektedir.

İşbu destek programı ile yukarıda zikredilen toplulukların beşerî ve sosyal kalkınmalarına yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacıların yapacağı ortak başvurularla ikili ve çoklu akademik ağların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında yapılacak araştırmaların kardeş topluluklar, bu toplulukların bulunduğu ülkeler ve Türkiye tarafından gerçekleştirilecek politikalar için yol gösterici olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, politika belgesi niteliğinde ve haritası oluşturacak araştırmalara öncelik verilecektir.

Mevcut tamamlanmış araştırmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması (yaygınlaştırma) amacıyla da başvuru yapılabilecektir.

◉ BESKAP için başvurular bireysel araştırmacılar arasından seçilecektir. Bu kapsamda;

    » Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
    » Lisans mezunu bireysel araştırmacılar,
    » Doktor unvanına sahip serbest araştırmacılar veya akademisyenler başvuru yapabilecektir.

◉ Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacılar ikili veya çoklu ortaklıklar kurarak başvurabilecektir.

◉ Dernek, vakıf vb. tüzel kişiliklerin bu programa başvuruları kabul edilmeyecektir.

◉ Türkiye Bursları kapsamında halihazırda öğrenim gören öğrenciler bu programa başvuramazlar.

◉ Türkiye’de eğitimini tamamlamış ve ülkesine dönmüş Türkiye Mezunlarının başvuruları kabul edilecektir.

İşbu program kapsamında araştırmaların tamamından ziyade belirli bir veya iki aşamasının desteklenmesi esastır.

Bir araştırma projesine en fazla 20.000 TL destek verilecektir.

Destek verilecek kalemler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Baskı Maliyetleri,
    » Tasarım Maliyetleri,
    » 500 Nüshaya kadar baskı maliyetleri
Yurtdışı Çalışma ve İnceleme Ziyaretleri,
    » Yol giderleri,
    » Konaklama giderleri,
    » İaşe giderleri,
Yazılım giderleri (Yaygın kullanılan yazılımlar hariç)
    » İstatistik Programları,
    » Araştırma sonuçlarının yayınlanması için kurulacak web sitesi giderleri,
Fiziki veya fikri çıktıların (Yaygınlaştırma Giderleri)
    » Tanıtım maliyetleri,
    » Dağıtım maliyetleri.
Telif Ödemeleri
    » Başkanlıkça basılmasına karar verilen yayınlar için telif ödemesi gerçekleştirilecektir.

Baskı ve dağıtım için yapılan başvurularda araştırmanın daha önce basılmamış olması gerekmektedir.

◉ Başvuru sahipleri yapmış oldukları veya yapmayı taahhüt ettikleri araştırmalarda;

▸ Akademik yazım ve dilbilgisi kurallarına,
▸ Telif haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata,
▸ Genel olarak akademik etik kurallarına,
uyacaklarını taahhüt edeceklerdir. Oluşturulacak eserlerin bütün telif hakları araştırmacıların kendilerine ait olarak kalacaktır.

◉ Başkanlık, 5 yıl boyunca bu eserlerin basım ve yayım haklarına sahip olacaktır.

◉ Araştırmacılar Türkiye’deki üniversitelerin kabul ettiği referans stillerinden birini seçebilecektir.

Kurumsal Ayrımcılıklar: Amaç ve Kapsam bölümünde belirtilen toplumların (hedef toplumların) bulundukları ülke ve bölgelerde karşılaştıkları sistematik ayrımcılıklar, kötü muamelelere ilişkin araştırma ve raporlar.

Anadil Eğitim Hakları: Hedef toplumların Türkçe veya Türkçe dışındaki anadil eğitim haklarına ilişkin hukuki, pedagojik veya sosyolengüistik araştırmalar.

Eğitimde Fırsat Eşitliği: Hedef toplumların eğitim haklarını kullanmalarına yönelik eksikliklerin tespiti ve beşerî sermaye inşasına yönelik eylem planları oluşturulması.

Sivil Toplum Araştırmaları: Hedef toplumların mevcut sivil toplum yapılanmalarını incelemek üzere kurgulanmış araştırmalar.
▸ Mevcut Durum Analizi,
▸ Kapasite Geliştirme Politikaları,

Medya Analizleri: Hedef toplumların mevcut medya oluşumları ve ana akım medyada temsil durumları.
▸ Mevcut Durum Analizi,
▸ Kapasite Geliştirme İçin İhtiyaç Analizleri,

Sosyolojik ve Demografik Araştırmalar:
▸ Aile ve gençlik sorunları,
▸ Yaşlılık,
▸ Engelliler,
▸ Toplumsal katılım,
▸ Güncel nüfus çalışmaları.

Türkiye Mezunları: Mezunların ilgili ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına sağladığı katkıları ölçmeye yönelik çalışmalar.

2022 YILINDA ÖNCELENECEK BAŞVURULAR

İkili ve Çoklu Ortaklıklar: Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacıların ortaklaşa yaptığı başvurulara öncelik verecektir. Yurtdışındaki araştırmacının hedef toplumun mensubu olması ve ilgili ülke resmi diline hâkim olması önemlidir.

Politika Belgesi ve Yol Haritası: Türkiye veya hedef toplumun bulunduğu ülkeler için politika belgesi veya yol haritası oluşturan araştırmalara öncelik verilecektir.

Çift Dilli Araştırmalar: Araştırmanın Türkçe ve hedef toplumun bulunduğu ülke dilinde veya her iki dilde hazırlanacak araştırmalara öncelik verilecektir.

Nüfus Araştırmaları: Türk dilli azınlıkların mevcut nüfus durumunu yerleşim bölgelerine göre araştıracak ve haritalandıracak araştırmalar,

Özgünlük ve Yenilik:Kapsamları ve hedef kitleleri çerçevesinde özgün ve yenilikçi araştırmalar.

Başvuruda dikkat edilecek hususlar;

1. Ön başvuru formu eksiksiz olarak doldurulacaktır.

2. Formun doldurulmasını takiben aşağıdaki belgelerin beskap@ytb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

▸ BESKAP Araştırma Başvuru Formu
▸ Özgeçmiş
▸ Kimlik Fotokopileri (T.C. Kimlik Kartı, Pasaport veya Mavi Kart)

3. Araştırma ortaklarının her birinin işbu formu ayrıca doldurması ve gerekli belgeleri eposta ile beskap@ytb.gov.tr adresine göndermesi gerekmektedir.


Ön Başvuru Formu
https://url.ytb.gov.tr/bbk

Beskap Araştırma Formu
BESKAP Araştırma Başvuru Formu